Pemberitahuan Daftar Nama Rohaniwan Penerima Piagam Apresiasi Departemen Inspektorat True Buddha Fou

Lokakarya Pendidikan True Buddha Foundation ( TBF ) merupakan kegiatan yang menjadi sarana silaturahmi dan menyatukan kohesi antar rohaniwan dan penaggung jawab tempat ibadah Zhenfo Zong di seluruh dunia. Setiap rohaniwan memegang peranan penting bagi perkembangan Zhenfo Zong.

Pada tahun 2018 – 2019, di beberapa negara, antara lain : Amerika Serikat, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia, TBF telah menyelenggarakan 11 kali lokakarya, dengan sejumlah 30 kredit semester. Terima kasih kepada segenap rohaniwan yang telah bertindak nyata untuk bekerja sama dalam aktivitas dan karya TBF.

Melalui pemberitahuan ini kami ingin menyampaikan apresiasi bagi rohaniwan yang masuk dalam 2 peringkat teratas dalam akumulasi kredit semester melalui partisipasinya dalam lokakarya ( Jika kredit semesternya sama, maka akan mendapatkan ranking setara ). Piagam apresiasi dari TBF akan disampaikan secara terbuka pada saat Lokakarya Musim Semi tanggal 3 Februari 2020, memohon kepada Mulacarya Dharmaraja Liansheng untuk secara langsung membagikan piagam penghargaan, memberikan adhisthana khusus bagi liontin Buddha, serta menandatangani foto Buddha untuk dibagikan sebagai bentuk apresiasi.

Terima kasih kami sampaikan kepada segenap rohaniwan yang telah berupaya sekuat tenaga dalam Dharmabakti di tempat ibadah, membabarkan Dharma Tantra Zhenfo, memberikan manfaat bagi insan luas.

Berikut di bawah ini merupakan daftar nama para rohaniwan penerima piagam apresiasi :

【 Biksu dan Biksuni 】

Shi Lianmei (釋蓮媚) dari Malaysia.
Shi Lianxuan (釋蓮玄) dari Malaysia.
Shi Lianzhui (釋蓮追) dari Taiwan.
Shi Lianxiu (釋蓮秀) dari Taiwan.

【 Pandita Dharmaduta 】

He Jingyi (何靜儀) dari Kanada.
Gu Ximei (辜細妹) dari Malaysia.

【 Pandita Lokapalasraya 】

Hong Jili (洪吉里) dari Malaysia.
Wang Qiuyun (王秋韻) dari Malaysia.
Wang Shiyi (王時浥) dari Malaysia.

Lampiran : Daftar nama di bawah ini merupakan daftar nama rohaniwan yang menghadiri Lokakarya pada tahun 2018 – 2019.

Hormat Kami,
Departemen Inspektorat True Buddha Foundation.

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。