高王觀世音真經

Gāo Wáng Guān Shì Yīn Zhēn Jīng
Sutra Raja AgungAvalokitesvara

 

奉請八大菩薩:

Fèng Qǐng Dà Pú Sà

Mengundang Maha-astaBodhisattva

觀世音菩薩摩訶薩。 彌勒菩薩摩訶薩。

Ná Mó Guān ShìYīn Pú Sà Mó Hē Sà.        Ná Mó Mí Lè Pú Sà Mó Hē Sà.

Berlindung kepada Avalokitesvara Bodhisattva.                          Berlindung kepada Maitreya Bodhisattva.

虛空藏菩薩摩訶薩。 普賢菩薩摩訶薩。

Ná Mó Xū Kōng Zàng Pú Sà Mó Hē Sà.      Ná Mó Pǔ Xián Pú Sà Mó Hē Sà.

Berlindung kepada AkasagarbhaBodhisattva.                         Berlindung kepada Samantabhadra Bodhisattva.

金剛手菩薩摩訶薩。 妙吉祥菩薩摩訶薩。

Ná Mó Jīn Gāng Shǒu Pú SàMó Hē Sà.       Ná Mó Miào Jí Xiáng Pú Sà Mó Hē Sà.

Berlindung kepada VajrapaniBodhisattva.                              Berlindung kepada Manjusri Bodhisattva.

除蓋障菩薩摩訶薩。 地藏王菩薩摩訶薩。

Ná Mó Chú Gài Zhàng Pú Sà Mó Hē Sà.     NáMó Dì Zàng Wáng Pú Sà Mó Hē Sà.

Berlindung kepada Sarvanivāraņa-Vişkambhin Bodhisattva.                 Berlindungkepada Ksitigarbha Bodhisattva.

諸尊菩薩摩訶薩。

Ná Mó Zhū Zūn PúSà Mó Hē Sà.

Berlindungkepada Sarva Bodhisattva Mahasattva.

觀世音菩薩。南摩佛。南摩法。南摩僧。

Guān Shì Yīn Pú Sà.    Ná MóFó.     Ná MóFǎ.    Ná MóSēng.  

BodhisattvaAvalokitesvara, Terpujilah Buddha, Terpujilah Dharma, Terpujilah Sangha.

佛國有緣。佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。

Fó Guó Yǒu Yuán.  Fó Fǎ Xiāng Yīn.  Cháng Lè Wǒ Jìng.  Yǒu Yuán Fó .  

Karena berjodohdengan Buddhaloka, sehingga dapat berlindung kepada Buddha dan Dharma. Dapatmencapai mahasukha samadhi dan kesucian diri, dikarenakan berjodoh denganBuddhadharma.

摩訶般若波羅蜜。是大神咒。

Ná Mó Mó Hē Bō Rě Bō Luó Mì.  Shì Dà Shén Zhòu

Terpujilah MahaPrajna Paramita, Mantra yang Mahasakti.

摩訶般若波羅蜜。是大明咒。

Ná Mó Mó Hē Bō Rě Bō Luó Mì.  Shì Dà Míng Zhòu.

TerpujilahMaha Prajna Paramita, Mantra yang Mahaterang.

摩訶般若波羅蜜。是無上咒。

Ná Mó Mó Hē Bō Rě Bō Luó Mì.  Shì Wú Shàng Zhòu. 

TerpujilahMaha Prajna Paramita, Mantra yangMahatinggi.

摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。

Ná Mó Mó Hē Bō Rě Bō Luó Mì.  Shì Wú Děng Děng Zhòu.

Terpujilah Maha PrajnaParamita, Mantra yang tiada bandingannya.

淨光祕密佛。法藏佛。獅子吼神足幽王佛。

Ná Mó Jìng Guāng Mì Mì Fó.  Fǎ Zàng Fó.  Shī Zi Hǒu Shén Zú Yōu Wáng Fó.

TerpujilahBuddha Cahaya Suci nan Rahasia, Buddha Dharmagarbha, Buddha Raja Keheningan Auman Singa Kaki Dewa.

佛告須彌燈王佛。法護佛。金剛藏獅子遊戲佛。

Fó Gào Xū MíDēng Wáng Fó.  Fǎ Hù Fó.   JīnGāng Zàng Shī Zǐ Yóu Xì Fó

Buddha Raja Pelita Semeru, Buddha Pelindung Dharma, BuddhaVajragarbha Singa Berkelana.

寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。

Bǎo Shèng Fó.  Shén Tōng Fó.  Yào Shī Liú Lí Guāng Wáng Fó.

Buddha Ratnaketu, Buddha Abhijna, Buddha Bhaisajyaguru Vaiduryaraja.

普光功德山王佛。善住功德寶王佛。

Pǔ Guāng Gōng Dé Shān WángFó. Shàn Zhù Gōng Dé Bǎo Wáng Fó.

Buddha Raja GunungPahala Samanthaprabha,Buddha Raja Ratna Pahala dalamKebajikan.

過去七佛。未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。

Guò Qù QīFó.   Wèi Lái Xián Jié Qiān Fó. Qiān Wǔ Bǎi Fó.  Wàn Wǔ Qiān Fó. 

TujuhBuddha masa lampau, Seribu Buddha Bradha Kalpa masa depan, Seribu Lima RatusBuddha, Lima Belas Ribu Buddha.

五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。

Bǎi Huā Shèng Fó.  Bǎi Yì Jīn Gāng Zàng Fó.   Dìng Guāng Fó.

Lima Ratus BuddhaVijaya, Sepuluh miliar Buddha Vajragarbha, Buddha Samadhi Prabha.

六方六佛名號。東方寶光月殿月妙尊音王佛。

Liù Fāng Liù Fó Míng Hào.  Dōng Fāng Bǎo Guāng Yuè Diàn Yuè Miào Zūn Yīn Wáng Fó.

Nama agung enamBuddha di enam penjuru, antara lain di timur Buddha Raja Ratnaprabha SuaraKeagungan Mulia Candra Istana Rembulan.

南方樹根花王佛。西方皂王神通燄花王佛。

Nán Fāng Shù Gēn Huā Wáng Fó.  Xī Fāng ZàoWáng Shén Tōng Yàn Huā WángFó.

Di selatan Buddha RajaBunga Akar Pohon, di barat Buddha Raja Kembang Api Abhijna Raja Hitam.

北方月殿清淨佛。上方無數精進寶首佛。

Běi Fāng Yuè Diàn Qīng JìngFó.  Shàng Fāng Wú Shù Jīng Jìn Bǎo Shǒu Fó.

Di utara Buddha SuciIstana Candra, di atas Buddha Penguasa Ratna Virya Tak Terhingga.

下方善寂月音王佛。無量諸佛。多寶佛。

Xià Fāng Shàn Jì Yuè Yīn Wáng Fó.  Wú Liàng Zhū Fó.  Duō Bǎo Fó.

Di bawah Buddha RajaSuara Candra Keheningan Mulia, Para Buddha yang tak terhingga, Buddha Prabhutaratna.

釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。彌陀佛。

Shì Jiā Móu Ní Fó.    Mí Lè Fó.       Ā Chù Fó.       Mí Tuó Fó.

Buddha Sakyamuni,Buddha Maitreya, Buddha Akshobya, Buddha Amitabha.

中央一切眾生。在佛世界中者。行住於地上。

Zhōng Yāng Yī Qiè Zhòng Shēng.  ZàiFó Shì Jiè Zhōng Zhě.    Xíng Zhù Yú Dì Shàng.

Seluruh insan dipusat dunia dan di alam Buddha. Baik yang berjalan di atas bumi.

及在虛空中。慈憂於一切眾生。各令安穩休息。

Jí Zài Xū Kōng Zhōng.  Cí Yōu Yú Yī Qiè Zhòng Shēng.  Gè Lìng An Wěn Xiū Xí.

Maupun di tengahangkasa. Berwelas asih pada para insan, memberikan mereka ketenangan dankedamaian.

晝夜修持。心常求誦此經。能滅生死苦。消除諸毒害。

Zhòu Yè Xiū Chí.   Xīn Cháng Qiú Sòng Cǐ Jīng.  Néng Miè Shēng Sǐ Kǔ.   Xiāo Chú Zhū Dú Hài.

Jika insan melatihdiri siang dan malam, serta selalu menjapa Sutra ini dalam hati. Maka,penderitaan hidup dan mati dapat dilenyapkan, semua racun berbahaya pun sirna.

大明觀世音。觀明觀世音。高明觀世音。

Ná Mó Dà Míng Guān Shì Yīn.  Guān Míng Guān Shì Yīn.  Gāo Míng Guān Shì Yīn.

TerpujilahAvalokitesvara yang maha bijak, Avalokitesvara yang memiliki pengamatan tajam,Avalokitesvara yang mulia.

開明觀世音。藥王菩薩。藥上菩薩。

Kāi Míng Guān Shì Yīn.  Yào Wáng Pú Sà.   Yào Shàng Pú Sà. 

Avalokitesvara yangberpikiran terbuka, Bodhisattva Bhaisajya-raja, Bodhisattva Bhaişajya-samudgata.

文殊師利菩薩。普賢菩薩。虛空藏菩薩。地藏王菩薩。

Wén Shū Shī Lì Pú Sà.     Pǔ Xián Pú Sà.     Kōng Zàng Pú Sà.    ZàngWáng Pú Sà.

Bodhisattva Manjusri,Bodhisattva Samantabhadra, Bodhisattva Akasagarbha, Bodhisattva Ksitigarbha.

清涼寶山億萬菩薩。普光王如來化勝菩薩。

Qīng Liáng Bǎo Shān Yì Wàn Pú Sà.  Pǔ Guāng Wáng Rú Lái Huà Shèng Pú Sà. 

Miliaran Bodhisattvadi Gunung Ratna Teduh, Bodhisattva titisan agung dari Tathagata Samantaprabharaja.

唸唸誦此經。七佛世尊。即說咒曰

Niàn Niàn Sòng Cǐ Jīng.  Qī Fó ShìZūn.    Jí Shuō Zhòu Yuē:

Marilah terus-menerusmenjapa Sutra ini. Sapta Buddha Bhagavan mengucapkan mantra sebagai berikut:

離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝

    Lí Pó Lí Pó Dì.     Qiú Hē Qiú Hē Dì.    Tuó Luó NíDì.     Ní Hē Lā Dì.    

毘離尼帝。摩訶伽帝。真靈乾帝。梭哈。七遍

      Pí Lí Ní Dì.     Mó Hē Qīe Dì.   Zhēn Líng Qián Dì.  Suō Hā.                 (7 x)

 

十方觀世音。一切諸菩薩。誓願救眾生。稱名悉解脫。

Shí Fāng Guān Shì Yīn.     Yī Qiè ZhūPú Sà.        Shì Yuàn Jiù Zhòng Shēng.   Chēng Míng Xī Jiě Tuō.

Sepuluh PenjuruAvalokitesvara dan semua Bodhisattva berikrar untuk menolong para insan,melalui penjapaan nama agung, semuanya dapat memperoleh pembebasan.

若有智慧者。慇勤為解說。但是有因緣。讀誦口不輟。

Ruò Yǒu Zhì Huì Zhě.  Yīn Qín WèiJiě Shuō.  Dàn Shì Yǒu Yīn Yuán.  Dú Sòng Kǒu Bù Chuò.

Yang memilikikebijaksanaan pasti akan menjelaskan sutra ini dengan penuh perhatian. Namunbagi yang memiliki nidana atau jodoh karma pasti akan menjapanya tanpa henti.

誦經滿千遍。唸唸心不絕。火燄不能傷。刀兵立摧折。

Sòng Jīng Mǎn Qiān Biàn.  Niàn Niàn Xīn Bù Jué.       Huǒ Yàn Bù Néng Shāng.    Dāo Bīng Lì Cuī Zhé.

Bagi yang menjapasutra ini hingga genap seribu kali, terus-menerus menjapa tanpa henti dalamhati, maka kobaran api tidak dapat melukainya, segala jenis senjata langsunghancur berkeping-keping.

恚怒生歡喜。死者變成活。莫言此是虛。諸佛不妄說。

Huì Nù Shēng Huān Xǐ.   Sǐ Zhě BiànChéng Huó.     Mò Yán Cǐ Shì Xū.      Zhū Fó Bù Wàng Shuō.

Amarah menjadisukacita, yang mati pun hidup kembali. Jangan mengatakan bahwa semua ini adalahbohong, Para Buddha tidak berdusta.

高王觀世音。能救諸苦厄。臨危急難中。死者變成活。

Gāo Wáng Guān Shì Yīn.   Néng JiùZhū Kǔ È.        Lín Wéi Jí Nàn Zhōng.      Sǐ Zhě Biàn Chéng Huó.

Raja AgungAvalokitesvara mampu menyelamatkan dari segala penderitaan, bahkan yang beradadalam kesulitan yang sangat kritis sekalipun, yang mati pun hidup kembali.

諸佛語不虛。是故應頂禮,持誦滿千遍。重罪皆消滅。

Zhū Fó Yǔ Bù Xū.        Shì Gù Yīng DǐngLǐ.  Chí Sòng Mǎn Qiān Biàn.  Zhòng ZuìJiē Xiāo Miè.

Ucapan Para Buddhatidak bohong, oleh karena itu, hendaknya bersembah sujud, japakan genap seribukali, maka semua dosa berat pun sirna.

福堅信者。專攻受持經。

Hòu Fú Jiān Xìn Zhě. Zhuān Gōng Shòu Chí Jīng.

Bagi yang memilikiberkah dan keyakinan kokoh, pasti akan tekun menjapanya.

願以此功德。普及於一切。誦滿一千遍。重罪皆消滅。

Yuàn Yǐ Cǐ Gōng Dé.     Pǔ Jí Yú YīQiè.      Sòng Mǎn Yī Qiān Biàn.  Zhòng Zuì Jiē Xiāo Miè.

Semogapahala ini dilimpahkan kepada semua makhluk. Menjapa genap seribu kali, semuadosa berat pun sirna.

高王觀世音經終。

Gāo Wáng Guān Shì Yīn Jīng Zhōng.

Demikianlah SutraRaja Agung Avalokitesvara telah usai dijapakan.

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。