【Berita TBF】
Pemberitahuan Tata Ritual No.0001 - Mahaguru Mentransmisikan Mantra Dewa Tahunan dan

Pada tanggal 21 November 2019, bertempat di Kantor True Buddha Foundation ( TBF ) Dharmaraja Liansheng Lu Shengyan mentransmisikan Mantra Dewa Tahunan (Taisuizhou - 太歲咒) untuk dibabarkan kepada insan, demi menganugerahkan berkah kepada para insan.


Berikut di bawah ini merupakan Mantra Dewa Tahunan yang ditransmisikan oleh Dharmaraja Liansheng :

《 太歲咒》Tài suì zhòu
三光赫奕照符令, Sān guāng hè yì zhào fú lìng,
天上日月來拱應, Tiān shàng rì yuè lái gǒng yīng,
南斗北斗推五行, Nán dòu běi dòu tuī wǔ xíng,
唵佛顯靈勅真令, Om Fó xiǎn líng chì zhēn lìng,
八卦祖師其中形, Bā guà zǔ shī qí zhōng xíng,
玉旨奉令太歲○○年, Yù zhǐ fèng lìng tài suì ○○ nián,
盧超星君到此鎮, Lú chāo xīng jūn dào cǐ zhèn,
七星五雷護兩邊, Qī xīng wǔ léi hù liǎng biān,
六甲神將到寺前, Liù jiǎ shén jiāng dào sì qián,
六丁天兵守後營, Liù dīng tiān bīng shǒu hòu yíng,
天官賜福神共降, Tiān guān cì fú shén gòng jiàng,
招財進寶聚當明, Zhāo cái jìn bǎo jù dāng míng,
弟子一心三拜請, Dì zǐ yī xīn sān bài qǐng,
奉請星君保安寧, Fèng qǐng xīng jūn bǎo ān níng,
鎮寺光明人尊敬, Zhèn sì guāng míng rén zūn jìng,
合家平安萬事興, Hé jiā píng ān wàn shì xìng,
保命護身且鎮宅, Bǎo mìng hù shēn qiě zhèn zhái,
值年太歲來降臨, Zhí nián tài suì lái jiàng lín,
急急如律令。  Jí jí rú lǜ lìng.


「安奉(迎)太歲儀軌」 Tata Ritual Menyambut Dewa Tahunan
頂禮根本傳承上師及壇城三寶。Sembah puja kepada Mulacarya dan Triratna Mandala.

拍掌彈指。Mudra Pembuka.
觀想真佛宗傳承:南摩大日如來、南摩佛眼佛母、南摩阿彌陀佛、南摩蓮花童子、南摩蓮生活佛,觀想師尊與諸佛菩薩放光加持。
持蓮花童子心咒七遍。
Visualisasi Silsilah Zhenfo Zong : Namo Mahavairocana Tathagata, Namo Buddhalocani, Namo Amitabha Buddha, Namo Padmakumara, Namo Dharmaraja Liansheng. Visualisasi Mahaguru dan para Buddha Bodhisattva memancarkan cahaya adhisthana.

Menjapa Mantra Hati Padmakumara 7 kali.

 1. 唸清淨咒。Mantra Pembersihan.

 2. 唸召請咒。Mantra Pengundang.
  眾弟子一心奉請:
  南摩紅冠聖冕金剛上師蓮生活佛。(三稱)
  南摩○○年○○太歲星君。(三稱)
  (召請壇城諸佛菩薩護法金剛及新任太歲星君)
  Kami para siswa, sepenuh hati mengundang :
  Namo Dharmaraja Liansheng
  Vajracarya Bermahkota Merah dan Berpita Suci. (3x)
  Namo Dewa Tahunan ( ]Sebutkan nama tahun berlaku) (3x)

 3. 真佛大禮拜。Mahanamaskara Satyabuddha.

 4. 真佛大供養。Mahapuja Satyabuddha.

 5. 唸四皈依咒。Menjapa Mantra Catursarana.

 6. 披甲護身。Melakukan Simabandhana Diri.

 7. 唸高王經。Membaca Sutra Raja Agung.

 8. 唸往生咒。Menjapa Sukhavativyuha Dharani.

 9. 手結蓮花童子手印,觀想蓮花童子放三光加被。唸蓮花童子心咒(108遍)
  Tangan membentuk Mudra Padmakumara, visualisasi Padmakumara memancarkan tri-cahaya mengadhisthana sadhaka.
  Menjapa Mantra Hati Padmakumara (108x)

 10. 唱誦《太歲咒》。Melantunkan Mantra Dewa Tahunan
  《 太歲咒》Tài suì zhòu
  三光赫奕照符令, Sān guāng hè yì zhào fú lìng,
  天上日月來拱應, Tiān shàng rì yuè lái gǒng yīng,
  南斗北斗推五行, Nán dòu běi dòu tuī wǔ xíng,
  唵佛顯靈勅真令, Om Fó xiǎn líng chì zhēn lìng,
  八卦祖師其中形, Bā guà zǔ shī qí zhōng xíng,
  玉旨奉令太歲○○年, Yù zhǐ fèng lìng tài suì ○○ nián,
  盧超星君到此鎮, Lú chāo xīng jūn dào cǐ zhèn,
  七星五雷護兩邊, Qī xīng wǔ léi hù liǎng biān,
  六甲神將到寺前, Liù jiǎ shén jiāng dào sì qián,
  六丁天兵守後營, Liù dīng tiān bīng shǒu hòu yíng,
  天官賜福神共降, Tiān guān cì fú shén gòng jiàng,
  招財進寶聚當明, Zhāo cái jìn bǎo jù dāng míng,
  弟子一心三拜請, Dì zǐ yī xīn sān bài qǐng,
  奉請星君保安寧, Fèng qǐng xīng jūn bǎo ān níng,
  鎮寺光明人尊敬, Zhèn sì guāng míng rén zūn jìng,
  合家平安萬事興, Hé jiā píng ān wàn shì xìng,
  保命護身且鎮宅, Bǎo mìng hù shēn qiě zhèn zhái,
  值年太歲來降臨, Zhí nián tài suì lái jiàng lín,
  急急如律令。  Jí jí rú lǜ lìng.

 11. 迴向 Pelimpahan Jasa:
  願以此修法誦經功德,迴向○○年太歲星君,祈求○○太歲星君護佑眾
  等身體健康、事事如意、除病消災、前程光明、道心堅固、福慧增長。
  Kami melimpahkan jasa pahala sadhana dan membaca sutra mantra kepada Dewa Tahun ( Sebutkan Nama Tahun Berlaku ), semoga Dewa Tahunan (Sebutkan Nama Taisui Tahun Berlaku ) melindungi dan menganugerahkan kesehatan, mengadhisthana supaya semua harapan yang baik dan wajar dapat terpenuhi, menyingkirkan petaka dan penyakit, menerangi jalan kehidupan, memperkukuh sraddha, serta meningkatkan berkah dan kebijaksanaan kami semua.

 12. 唸百字明咒(三遍)。Menjapa Mantra Sataksara ( 3x )

 13. 真佛大禮拜。Mahanamaskara Satyabuddha.

 14. 唸圓滿咒。嗡嘛呢唄咪吽。Menjapa Mantra Paripurna. Om Mani Padme Hum.

 15. 遣散手印:拍掌兩下,再交加彈指。Mudra Penutup


  ~~~修法圓滿。如意吉祥~~~
  Sadhana Paripurna – Sarva Manggalam

(註:太歲咒中的「六甲神將到寺前」、「鎮寺光明人尊敬」,如果是分堂、同修會,便將「寺」改成「堂」。)

Keterangan:
Ada dua kalimat dalam Mantra Dewa Tahunan yang perlu diperhatikan:
六甲神將到寺前 Liù jiǎ shén jiāng dào sì qián dan 鎮寺光明人尊敬 Zhèn sì guāng míng rén zūn jìng khusus bagi cetiya (Tang) atau
perkumpulan puja bakti (Tongxiuhui), kata “sì “ (寺) yang berarti “Vihara” mesti diganti dengan kata : táng (堂) yang berarti “Cetiya”.
Sehingga kalimat tersebut menjadi :
六甲神將到堂前 Liù jiǎ shén jiāng dào táng qián dan 鎮堂光明人尊敬 Zhèn táng guāng míng rén zūn jìng


Hormat Kami
True Buddha Foundation
23 November 2019


Judul Asli:
【宗委會訊】宗法字儀軌第0001號通告_聖尊親傳《太歲咒》及新版「安奉(迎)太歲儀軌」


「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。