【Pemberitahuan TBF】 Dharmaraja Liansheng Menahbiskan Acarya Shi Lianren dan Acarya Shi Lianyang

【Pemberitahuan TBF】 Dharmaraja Liansheng Menahbiskan Acarya Shi Lianren dan Acarya Shi Lianyang

Pada tanggal 8 Februari 2022, bertempat di Taman Arama Zhenfo (真佛密苑) Seattle Amerika Serikat, Dharmaraja Liansheng secara langsung menganugerahkan Abhiseka Acarya kepada Biksu Zhenfo Zong: Biksu Shi Lianren (釋蓮任法師) dan Biksu Shi Lianyang (釋蓮洋法師) menjadi Acarya Zhenfo Zong.

Semenjak menjalani kebiksuan, Biksu Shi Lianren dari True Buddha Temple Maryland (登寶雷藏寺) dan Biksu Shi Lianyang dari True Buddha School Veil Parasol Temple (雲傘雷藏寺) di California, telah menjalankan tugasnya dengan tekun, tekun bersadhana dan tekun belajar, aktif dalam kegiatan Dharmabakti, meneruskan ajaran Dharma Zhenfo, dan membimbing banyak insan berjodoh untuk Bersarana kepada Zhenfo.

Kini nidana telah matang, Dharmaraja Liansheng secara langsung menganugerahkan Abhiseka Acarya sebagai Acarya Zhenfo Zong. Dharmaraja Liansheng menasihati Acarya yang baru ditahbiskan untuk tekun berbhavana mencerahi hati, menyaksikan Buddhata, menguasai kelahiran dan kematian diri, mengemban misi Tathagata, membabarkan Dharma memberi manfaat kepada semua makhluk, berkarya selaras dengan True Buddha Foundation, membabarkan Zhenfo, menuntun semua makhluk.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
9 Februari 2022

2024真佛宗為世界祈福 高王經千遍迴向師尊