【Pemberitahuan TBF】 Dharmaraja Liansheng Menahbiskan Acarya Lianqi

【Pemberitahuan TBF】 Dharmaraja Liansheng Menahbiskan Acarya Lianqi

Pada tanggal 7 Juni 2022, bertempat di Taman Arama Zhenfo (真佛密苑) Seattle Amerika Serikat, Dharmaraja Liansheng secara langsung menganugerahkan Abhiseka Acarya kepada seorang biksu Zhenfo Zong: Biksu Shi Lianqi (釋蓮麒), menjadi Acarya Zhenfo Zong.

Semenjak menjalani kebiksuan, Biksu Shi Lianqi di Seattle Amerika Serikat menjalankan tugasnya dengan tekun di Taman Arama Zhenfo dan True Buddha Foundation, beliau sangat bertanggung jawab, tekun bersadhana dan tekun belajar, aktif dalam kegiatan Dharmabakti, meneruskan ajaran Dharma Zhenfo, dan membimbing banyak insan berjodoh untuk Bersarana kepada Zhenfo.

Kini nidana telah matang, Dharmaraja Liansheng secara langsung menganugerahkan Abhiseka Acarya sebagai Acarya Zhenfo Zong. Dharmaraja Liansheng menasihati Acarya yang baru ditahbiskan untuk tekun berbhavana mencerahi hati, menyaksikan Buddhata, menguasai kelahiran dan kematian diri, mengemban misi Tathagata, membabarkan Dharma memberi manfaat kepada semua makhluk, berkarya selaras dengan True Buddha Foundation, membabarkan Zhenfo, menuntun semua makhluk.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
8 Juni 2022

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。 億萬虎頭金剛心咒,招財鎮煞降伏瘟疫